Na het overlijden van Hendrik wordt zijn nalatenschap verdeeld over zijn 5 kinderen. Hij heeft volgens het testament contanten (114,--), roerende goederen (721,45) en onroerende goederen (13.708,93)
Na aftrek van de hypotheekschuld (7175,--) en rente (1012,85), een schuld (225,--) en  de kosten voor de begrafenis (10,--) blijft er 6051,53 over om te verdelen.
De kosten voor de notaris (ruim 35,--) moeten dan nog wel worden betaald.

Memorie van Successie Assen, Hendrik Hoogeveen 1812-1899:

Memorie van aangifte voor het recht van successie der nalatenschap van Hendrik Hoogeveen, gewoond hebbende te Smilde en aldaar overleden den 24e november 1899

De ondergetekenden:
  1. Hermannus Hoogeveen, landbouwer wonende te Smilde
  2. Jan Hoogeveen, landbouwer, kastelein wonende te Smilde
  3. Dirk Hoogeveen, zonder beroep, wonende te Smilde
  4. Roelof Hoogeveen, schipper, gedomicilieerd te Smilde
  5. Reinder de Jonge, schipper, gedomicilieerd te Smilde

de als beheerende de gemeenschap van goederen bestaande tusschen hem en zijne echtgenoote Hendrikje Hoogeveen, domicilie kiezende ten kantore van den notaris J.Veenhoven te Smilde

Verklaren:
Dat op den 24e november 1899 te Smilde alwaar hij zijne laaste woonplaats had is overleden Hendrik Hoogeveen zonder bij uitersten wil over zijne nalatenschap te hebben beschikt tot zijne vijf kinderen Hermannus, Jan, Dirk, Roelof en Hendrikje Hoogeveen, allen voornoemd ieder voor 1/5 gedeelte;

Dat de nalatenschap van den erflater bestaat uit het volgende Actief en Passief:

Actief:
-Contanten waaronder berekend renten en inkomsten berekend tot en met den dag van het overlijden van den erflater ad. 114,--
-Roerende goederen als bedoeld in artikel 23 letter i der Wet op het recht van Successie geschat op eene verkoopwaarde ten dage van het overlijden van den erflater ad. 721,45
-Eene behuizing waarin het vergunningsrecht met woonkamers en erf en een gedeelte weg staande en gelegen te Smilde kadastraal bekend gemeente Smilde Sectie E nummer 1417; groot 9 are 60 centiare, 189 groot 44 centiares en een langs het perceel strekkend gedeelte weg ter grootte van ongeveer 6 are 50 centiares van het perceel kadastraal bekend gemeente Smilde Sectie E nummer 162 geheel groot 23 ares 80 centiares. Voornoemd nummer 162 komt ten kadaster abusievelijk voor ten name van Jan IJmes Nuis en behoorde voor te komen ten name van (nu wijlen) Hendrik Dirks Hoogeveen als zijnde door hem gedurende meer dan dertig achtereenvolgende jaren rustig en ongestoord bezeten.
-Eene boerenbehuizing met schuur en arbeiderswoning met erven, hof, bouwlanden, weilanden, wegen en veld, staande en gelegen te Smilde kadastraal bekend gemeente Smilde Sectie E nummer 750 groot 6 ares 2 centiares, 184 groot 4 ares 80 centiares, 751 groot 50 ares 68 centiares, 180 groot 43 ares 20 centiares, 179 groot 91 ares 50 centiares, 177 groot 1 are 20 centiares, 1284 groot 80 ares 80 centiares, 1285 groot 62 ares 30 centiares, 595 groot 76 ares 30 centiares, 1293 groot 57 ares 20 centiares, 1286 groot 37 ares 40 centiares, 1287 groot 76 ares 93 centiares, 1288 groot 85 ares 15 centiares, 1289 groot 47 ares 60 centiares, 1290 groot 49 ares, 55 centiares, 1291 groot 53 ares, 1292 groot 80 ares, 1275 groot 28 ares 60 centiares, 1274 groot 1 hectare 62 ares 20 centiares, 1213 groot 55 ares, 1212 groot 53 ares 40 centiares, 1211 groot 54 ares 20 centiares, 1276 groot 52 ares 50 centiares, 857 groot 34 ares 60 centiares, 1277 groot 71 ares 20 centiares, 770 groot 2 hectares 31 ares en 60 centiares, 684 groot 2 hectares 14 ares 30 centiares, benevens het overige gedeelte ter grootte van ongeveer 17 ares 30 centiares van nummer 162 van Sectie E voormeld door den aangevers totaal gewaardeerd op 13.708,93

Totaal van het onzuiver actief: 14.544,38

Passief:
-Eene hypothecaire schuldvordering wegens op na te melden datum geleend geld ten behoeve van Casper Lucas IJzendijk landbouwer wonende te Smilde en ten laste van den erflater krachtens schriftelijke acte van schuldbekentenis met hypotheekstelling blijkens acte den vijftienden September 1884 verleden ten overstaan van Adolph Johannes Cornelis Tellegen destijds notaris te Smilde pro resto groot 7175,- Voor renten hierop verschuldigd vanaf 1 november 1896 tot en met den dag van overlijden van den erflater 1012,85 Dat aan de aangevers niet is gebleken dat het vermeld bewijs der hypothecaire schuld opgemaakt of afgegeven om de betaling van Successierecht te ontgaan
-Eene schuldvordering ten behoeve van den notaris J.Veenhoven te Smilde de wegens aan den erflaten op den 24e mei 1894 geleende gelden blijkens onderhandsche schriftelijke schuldbekentenis gedateerd 24e mei 1894 door den erflater onderteekend en voor diens overlijden in de macht van den schuldeischer pro resto groot 225,-- Dat ook ten opzichte van deze vordering aan de aangevers niet is gebleken dat het vermelde bewijs van schuld is opgemaakt of afgegeven om de betaling van successierecht te ontgaan
-De kosten der begrafenis van den erflater 10,--

Totaal van het passief 8492,85

Blijft zuiver actief 6051,53

Dat de erflater geene effecten, vorderingen of waarden aan anderen toebehoorende onder zijn berusting had en dat den erflater geene goederen in vruchtgebruik of als bezwaarden erfgenaam bezat en er door zijn overlijden geene periodieke uitkeering bij opvolging is overgegaan of vervallen

Smilde, juni 1900

w.g.
Hms.Hoogeveen
D.Hoogeveen
R.Hoogeveen
R.de Jonge

Op deze nalatenschap is derhalve verschuldigd voor recht van successie vijf en dertig gulden twee en vijftig en een halve cent

Kinderen

I
Harmannus Hoogeveen, geboren op dinsdag 09-10-1838 in Smilde, overleden op 88-jarige leeftijd op vrijdag 20-05-1927 in Smilde
Hij trouwt op woensdag 30-10-1861 in Smilde met Annigje Wessemius
Een zus van Harmannus, Hendrikje, trouwt met een broer van Annigje Wessemius

Smilde, geboorteakte, 9 oktober 1838, aktenr. 132
Kind: Harmannus Hoogeveen, geboren te Smilde op 09-10-1838, zoon van Hendrik Hoogeveen, beroep: schipper; oud: 26 jaren, en Geesje de Vroome, oud: 21 jaren

II
Jantien Hoogeveen, geboren op woensdag 16-09-1840 in Leiden, overleden op de leeftijd van 19 dagen op maandag 05-10-1840 in Smilde

Smilde, overlijdensakte, 6 oktober 1840, aktenr. 65
Overledene: Jantien Hoogeveen, geboren te Leijden op 16-09-1840; beroep: zonder; overleden te Smilde op 05-10-1840, dochter van Hendrik Hoogeveen en Geesje de Vroome

III
Derk Hoogeveen, geboren op woensdag 04-01-1843 in Smilde, overleden op 69-jarige leeftijd op donderdag 11-01-1912 in Smilde
Hij trouwt op zaterdag 12-05-1883 in Smilde met Harmanna Kuperus

Smilde, geboorteakte, 5 januari 1843, aktenr. 2
Kind: Derk Hoogeveen, geboren te Smilde op 04-01-1843, zoon van Hendrik Dirks Hoogeveen, beroep: schipper; oud: 30 jaren, en Geesje de Vroome, oud: 25 jaren

IV
Hendrik Hoogeveen, geboren op vrijdag 14-02-1845 in Smilde, overleden op 26-jarige leeftijd op maandag 14-08-1871 in Hijkersmilde
Hendrik wordt om 14.00 uur geboren op het adres Wijk C, nr.156, hij blijft ongehuwd

Smilde, geboorteakte, 14 februari 1845, aktenr. 39
Kind: Hendrik Hoogeveen, geboren te Smilde op 14-02-1845, zoon van Hendrik Derks Hoogeveen, beroep: schipper; oud: 32 jaren, en Geesje de Vroome, oud: 26 jaren

Smilde, overlijdensakte, 15 augustus 1871, aktenr. 120
Overledene: Hendrik Hoogeveen, geboren te Smilde op 14-02-1845; beroep: zonder; overleden te Hijkersmilde (Smilde) op 14-08-1871; oud: 26 jaren, zoon van Hendrik Derks Hoogeveen, beroep: schipper, en Geesje de Vroome

V
Jan Hoogeveen, geboren op zondag 27-05-1849 in Smilde, overleden op 70-jarige leeftijd op vrijdag 30-05-1919 in Smilde
Hij trouwt op vrijdag 09-02-1877 in Smilde met Aaltje Homan

Smilde, geboorteakte, 28 mei 1849, aktenr. 65
Kind: Jan Hoogeveen, geboren te Smilde op 27-05-1849, zoon van Hendrik Derks Hoogeveen, beroep: schipper; oud: 36 jaren, en Geesje de Vroome, oud: 32 jaren

VI
Jantje Hoogeveen, geboren op zondag 10-08-1851 in Smilde, overleden op 3-jarige leeftijd op donderdag 04-01-1855 in Smilde
Jantje wordt geboren om 01.00 uur op het adres Wijk C, nr.175

Smilde, geboorteakte, 11 augustus 1851, aktenr. 114
Kind: Jantje Hoogeveen, geboren te Smilde op 10-08-1851, dochter van Hendrik Derks Hoogeveen, beroep: schipper; oud: 38 jaren, en Geesje de Vroome, oud: 33 jaren

Smilde, overlijdensakte, 5 februari 1855, aktenr. 2
Overledene: Jantje Hoogeveen, geboren te Smilde op 09-08-1851; beroep: zonder; overleden te Smilde op 04-02-1855, dochter van Hendrik Hoogeveen en Geesje de Vroome

VII
Hendrikje Hoogeveen, geboren op maandag 09-10-1854 in Smilde, overleden op 94-jarige leeftijd op donderdag 03-03-1949 in Amsterdam
Zij trouwt op zaterdag 04-05-1878 in Smilde met Jacobus Kornelis Wessemius, en na zijn overlijden hertrouwt Hendrikje op vrijdag 28-06-1889 in Smilde met Reinder de Jonge

Smilde, geboorteakte, 10 oktober 1854, aktenr. 136
Kind: Hendrikje Hoogeveen, geboren te Smilde op 09-10-1854, dochter van Hendrik Derks Hoogeveen, beroep: schipper; oud: 42 jaren, en Geesje de Vroome, beroep: zonder; oud: 37 jaren

VIII
Roelof Hoogeveen, geboren op maandag 30-03-1857 in Smilde, overleden op 97-jarige leeftijd op woensdag 30-07-1954 in Meppel
Hij trouwt op woensdag 22-05-1889 in Dwingeloo met Klaasje Kiers

Smilde, geboorteakte, 31 maart 1857, aktenr. 62
Kind: Roelof Hoogeveen, geboren te Smilde op 30-03-1857, zoon van Hendrik Hoogeveen, beroep: schipper; oud: 44 jaren, en Geesje de Vroome, beroep: zonder; oud: 40 jaren

IX
Matthijs Hoogeveen, geboren op zaterdag 25-08-1860 in Smilde, overleden op de leeftijd van 1 dag op zondag 26-08-1860 in Smilde
Matthijs wordt geboren om 21.00 uur op het adres Wijk C, nr.670

Smilde, geboorteakte, 27 augustus 1860, aktenr. 143
Kind: Matthijs Hoogeveen, geboren te Smilde op 25-08-1860, zoon van Hendrik Hoogeveen, beroep: schipper; oud: 47 jaren, en Geesje de Vroome, beroep: zonder; oud: 43 jaren

Smilde, overlijdensakte, 27 augustus 1860, aktenr. 68
Overledene: Matthijs Hoogeveen, geboren te Smilde op 25-08-1860; beroep: zonder; overleden te Smilde op 26-08-1860, zoon van Hendrik Hoogeveen en Geesje de Vroome
De families Bremer en Hoogeveen uit Hoogeveen en Smilde
Gastenboek - guestbook
Generatie V


Hendrik Hoogeveen, schipper en landbouwer, geboren op maandag 21-09-1812 in Koudum (Noordwolde) als zoon van Derk Hoogeveen, schipper, en Jantje Jans, overleden op 87-jarige leeftijd op vrijdag 24-11-1899 in Hijkersmilde (Smilde)

Hij trouwt op 26-jarige leeftijd op dinsdag 07-08-1838 in Smilde met Gesien de Vroome, 21 jaar, geboren op maandag 02-06-1817 in Smilde als dochter van Hermannus de Vroome, landbouwer en jeneverstoker, en Hendrikje Jans Hessels, overleden op 43-jarige leeftijd op dinsdag 04-12-1860 in Smilde

Geboorteakte Hemelumer Oldeferd (mairie Koudum),
Aangiftedatum 22 september 1812, blad nr. 51
Hendrik Hogeveen, geboren 21 september 1812
Zoon van Dirk Hendriks Hogeveen en Jantje Jans Lok

Smilde, geboorteakte, 3 juni 1817, aktenr. 37
Kind: Gesien de Vroome, geboren te Smilde op 02-06-1817, dochter van Hermannus de Vroome, beroep: landbouwer; oud: 32 jaren, en Hendrikje Jans Hessels, beroep: zonder; oud: 23 jaren

Smilde, huwelijksakte, 7 augustus 1838, aktenr. 25
Bruidegom: Hendrik Hoogeveen, geboren te Koudum (Hemuler Oldephaart en Nrdw.); oud: 26 jaren; beroep: schipper, zoon van Derk Hoogeveen en Jantje Jans Lok,
Bruid: Gesien de Vroome, geboren te Smilde; oud: 21 jaren; beroep: zonder, dochter van Hermannus de Vroome, beroep: landbouwer, en Hendrikje Jans Hessels
NB. vader bruidegom overleden (Zwartsluis)

Smilde, overlijdensakte, 4 december 1860, aktenr. 99
Overledene: Gesien de Vroome, geboren te Smilde op 02-06-1817; beroep: zonder; overleden te Smilde op 04-12-1860, dochter van Hermannus de Vroome en Hendrikje Jans Hessels
Gehuwd geweest met Hendrik Hoogeveen, in leven
Overledene: Hendrik Hoogeveen, geboren te Noordwolde op 22-09-1812; beroep: zonder; overleden te Hijkersmilde (Smilde) op 24-11-1899; oud: 87 jaren, zoon van Derk Hoogeveen en Jantje Lok
Gehuwd geweest met Gesien de Vroome, overleden

Generaties
  1. Hendrik Jans (onb)
  2. J(oh)an Hendriks Bremer (1709)
  3. Hendrik Jans Bremer/Hoogeveen (1753)
  4. Derk Hoogeveen (1787)
  5. Hendrik Hoogeveen (1812)

Opmerkingen
Prov Drentsche en Asser courant dd 06-11-1866
Prov Drentsche en Asser courant dd 08-12-1860
Prov Drentsche en Asser courant dd 02-04-1853

WWW stamboom-bremer-hoogeveen.nl
Contact
Akten Burgerlijke Stand
Prikbord
Links
Familiefoto's
Familiewapen
Generaties
Namenlijst  (Surnames)
Verspreiding
Koepelkerk
Bremer wordt Hoogeveen
Home
Boekje Hendrik Hoogeveen