Generatie V


Arend Hoogeveen, schipper, geboren op zaterdag 11-11-1809 in Zwartsluis als zoon van Pieter Hoogeveen en Grietje Arends (van Veen), overleden op 71-jarige leeftijd op donderdag 30-12-1880 in Gouda

Hij trouwt op 21-jarige leeftijd op zondag 06-03-1831 in Smilde met Kornelia Pomper, 18 jaar, geboren op donderdag 07-05-1812 in Smilde als dochter van Anne Pomper, veenbaas, en Henderika Adolfs Olijve, overlijdensgegevens onbekend

Smilde, geboorteakte, 9 mei 1812, aktenr. 28
Kind: Kornelia Pomper, geboren te Smilde op 07-05-1812, dochter van Anne Alberts Pomper, beroep: arbeider, en Henderika Adolfs

Smilde, huwelijksakte, 6 maart 1831, aktenr. 6
Bruidegom: Arend Hoogeveen, geboren te Zwartsluis; oud: 21 jaren; beroep: schipper, zoon van Peter Hoogeveen, beroep: schipper, en Grietje Arends, beroep: schipper
Bruid: Kornelia Pomper, geboren te Smilde; oud: 18 jaren; beroep: zonder, dochter van Anne Pomper, beroep: veenbaas, en Henderika Adolfs Olijve, beroep: zonder

Generaties
  1. Hendrik Jans (onb)
  2. J(oh)an Hendriks Bremer (1709)
  3. Arent Bremer/Hoogeveen (1746)
  4. Pieter Bremer/Hoogeveen (1782)
  5. Arend Hoogeveen (1809)

Opmerkingen
De getuigen bij het huwelijk tussen Arend en Kornelia zijn: Jacobus Seuninga, arbeider, 33 jaar, aangehuwd broeder echtgenote, Jan Lukas Wolters, veenbaas, 22 jaar, aangehuwd broeder echtgenote, Goossen de Vries, arbeider, 25 jaar, volle neeft echtgenoot, Bruin Jans Hoogeveen, arbeider, 25 jaar, volle neef echtgenoot

In een bericht in de Drentsche Courant is de volgende mededeling geplaatst in 1846:

                                                                                       Dingsdag, den 7 April 1846                                                
In Naam des Konings

Op maandag den 11 Mei 1846, des voordemiddags te 10 uren, zal, ter teregtzitting van de Arrondissements-Regtbank te Assen, in het Paleis van Justitie aldaar, aan den meestbiedenden en hoogstafmijnenden worden verkocht en toegewezen:

1e. Een perceel Ondergrond of Dallen, gelegen te Smilde, op den perceelsgewijzen kadastralen legger der Gemeente Smilde bekend in Sectie I, no. 46, groot 2 bunders, 13 roeden en 70 ellen; hebbende een belastbaar inkomen, wegens ongebouwde eigendommen van f.1,07.

2e Een perceel Ondergrond of Dallen, gelegen te Smilde, op den perceelsgewijzen legger der Gemeente Smilde kadastraal bekend in Sectie I, no. 47, groot 68 roeden en 10 ellen; hebbende een belastbaar inkomen, wegens ongebouwde eigendommen, van f.0,34.

3e Een perceel Bouwland, gelegen te Smilde, op den perceelsgewijzen kadastralen legger der Gemeente Smilde bekend in Sectie I, no. 48, groot 3 bunders, 62 roeden en 30 ellen; hebbende een belastbaar inkomen, wegens ongebouwde eigendommen, van f.10,49.

4e een perceel Bouwland, gelegen te Smilde, op den perceelsgewijzen kadastralen legger der Gemeente Smilde bekend in Sectie I, no. 49, groot 95 roeden en 40 ellen; hebbende een belastbaar inkomen, wegens ongebouwde eigendommen, van f.6,68.

5e. Een Tuin, gelegen te Smilde, op den perceelsgewijzen kadastralen legger der Gemeente Smilde bekend in Sectie I, no. 50, groot 10 roeden en 10 ellen; hebbende een belastbaar inkomen, wegens ongebouwde eigendommen, van f.2,43.

6e. En Huis, staande en gelegen te Smilde, op den perceelsgewijzen kadastralen legger der Gemeente Smilde bekend in Sectie I, no. 51, groot 1 roede en 41 ellen, hebbende een belastbaar inkomen, wegens ongebouwde eigendommen, van f.0,34 en wegens gebouwde eigendommen van f.15,00.

7e. Een Tuin, gelegen te Smilde, op den perceelsgewijzen kadastralen legger der Gemeente Smilde bekend in Sectie I, no. 52, groot 14 roeden en 60 ellen; hebbende een belastbaar inkomen, wegens ongebouwde eigendommen, van f.3,50.

8e. Een Huis, staande en gelegen te Smilde, op den perceelsgewijzen kadastralen legger der Gemeente Smilde bekend in Sectie I, no. 53, groot 1 roede en 56 ellen; hebbende een belastbaar inkomen, wegens ongebouwde eigendommen, van f.0,37 en wegens gebouwde eigendommen, van f.6,00.

Alle welke goederen thans gedeeltelijk zijn ontgonnen en in éénen opstrek liggen te Smilde aan de noordwestzijde der Hoofdvaart, en uitmakende eene gewone Smildinger Veenplaats, en wel plaats zes, derde blok, zwettende ten zuidoosten aan gemelde Hoofdvaart of de weg, ten zuidwesten H. Roemer, ten noordwesten de dwarswijk en ten noordoosten den arrestant J.L. Dijkstra.

Deze verkoop geschiedt ten laste van:

1e. Hendrik Pomper, Veenbaas te Smilde, als kind en erfgenaam van zijne ouders wijlen Albert Pomper en Eltien Hendriks Westerhof, in leven ehelieden gewoond hebbende en overleden te Smilde, de eerste den 21 Januarij 1840 en de tweede den 6 September 1835;

2e. Jan Lucas Wolters, Landbouwer te Smilde, als vader en voogd over zijne minderjarige dochter Marchien Jans Wolters, bij wijlen zijne overledene vrouw Eltien Pomper in echte verwekt;

3e. Jan Lucas Wolters voornoemd en Zijna Pomper, ehelieden te Smilde, de man om zijne vrouw te autoriseeren en te adsisteeren, en de vrouw door haren man geautoriseerd;

4e. Henderica Adolfs Olijve, weduwe wijlen Anne Pomper, als moeder en wettige voogdesse, en Jacob Zwiers, Verveener te Smilde, als medevoogd, ehelieden, de man om de vrouw te autoriseeren en te adsisteeren, en de vrouw door haren man geautoriseerd en geadsisteerd, over Adolf Pomper en Hendrik Pomper, minderjarige kinderen door Henderica Adolfs Olijve voornoemd, bij wijlen Anne Pomper, in echte overwonnen;

5e Aaltje Pomper, zonder bijzonder beroep, en Arend Hoogeveen, Schipper en ehelieden; verblijf houdende aan boord van hun schip, doch domicilie hebbende te Meppel, de man om zijn vrouw in regten te autoriseeren en te adsisteeren en de vrouw door haren man geautoriseerd en geadsisteerd: zijnde de geëxecuteerden sub no. 2,3,4,5 en 6; wijlen Eltien Pomper, Zijna Pomper, Aaltje Pomper, Kornelia Pomper, en de minderjarigen Adolf Pomper en Hendrik Pomper, kinderen en erfgenamen van wijlen Anne Pomper, eersten man van Henderica Adolfs Olijve, welke Anne Pomper was kind en erfgenaam van zijne ouders, wijlen Albert Pomper en Eltien Hendriks Westerhof, bovengenoemd, en, door de repudiatie van hunne vroegere medeërfgenamen Albertien Pomper, gehuwd aan Jacobus Seuninga, Eltien Pomper, gehuwd aan Jan van der Veen, Aaltien Pomper, gehuwd aan Albert Touwen, en Grietien Pomper, gehuwd aan Hendricus Blomberg, thans te zamen de eenige erfgenamen van hunner Ouders, Grootouders en Overgrootouders Albert Pomper en EltienHendriks Westerhof, gewoond hebbende en overleden te Smilde. En tegen en onder Zijna Pomper, ehevrouw van Jan  Lucas Wolters, Landbouwer te Smilde, als derde bezitster.

Ten verzoeke van Jan Lebbes Dijkstra, Veenbaas, wonende te Hauwelerwijke, onder Haule, Grietenij Ooststellingwerf, Kanton Oldeberkoop, provincie Vriesland, domicilie kiezende te Assen, ten kantore van Mr. Lucas Oldenhuis Gratama, procureur bij de Arrondissements-Regtbank te Assen, wondende te Assen aan de Heerewal, no. 96, die in dezen als zoodanig voor de Executant zal occuperen en den verkoop bij geregtelijke uitwinning van het voormelde onroerend goed, gearresteerd bij geregistreerd proces-verbaal van den deurwaarder Jan Haak, van den 18 Februarij 1800 zes en veertig, overgeschreven ten Kantore van Hijpotheken te Assen den 21 Februarij 1846, deel 57, no. 107, folio 169, des voordemiddags te tien uren, in zijnen naam ter teregtzitting van de Arrondissement-Regtbank voornoemd zal vervolgen.

Assen                                                                                                        Namens de Arrestant

23 Maart 1846                                                                                   Mr. L. Oldenhuis Gratama

Kinderen

I
Pieter Hoogeveen, geboren op zondag 23-09-1832 in Deventer, overleden op 56-jarige leeftijd op zaterdag 07-09-1889 in Amsterdam
Hij trouwt op donderdag 30-12-1858 in Zwartsluis met Aafje de Jonge

II
Maria Elizabeth Hoogeveen, geboren op dinsdag 20-05-1834 in Zutphen, overleden op 5-jarige leeftijd om 00.00 uur op zaterdag
09-05-1840 in Meppel

Meppel, overlijdensakte, 11 mei 1840, aktenr. 45
Overledene: Maria Elizabeth Hogeveen, geboren te Zutphen; beroep: zonder; overleden te Meppel op 09-05-1840, dochter van Arent Hogeveen, beroep: schipper, en Cornelia Pomper

III
Anne Hoogeveen, geboren op vrijdag 04-03-1836 in Zwartsluis, overleden op 64-jarige leeftijd op zaterdag 03-11-1900 in Amsterdam
Hij trouwt op woensdag 14-11-1866 in Zwartsluis met Jannetje Eikelboom

IV
Grietje Hoogeveen, geboren op zondag 04-02-1838 in Zwartsluis, overleden op 85-jarige leeftijd op vrijdag 23-11-1923 in Amsterdam
Zij trouwt op zaterdag 10-10-1863 in Zwartsluis met Klaas de Jong

V
Egbert Hoogeveen, geboren op zaterdag 12-10-1839 in Meppel, overleden op 72-jarige leeftijd op maandag 11-12-1911 in Amsterdam
Hij trouwt op dinsdag 09-06-1868 in Zwartsluis met Lutina Meursinge

Meppel, geboorteakte, 14 oktober 1839, aktenr. 167
Kind: Egbert Hoogeveen, geboren te Meppel op 12-10-1839, zoon van Arent Pieters Hoogeveen, beroep: schipper, en Cornelia Pomper

Een neef van Egbert (Pieter Hoogeveen 1849) trouwt met een zus van Lutina (Johanna Meursinge 1846)

VI
Maria Elizabeth Hoogeveen, geboren op vrijdag 12-11-1841 in Meppel, overleden op 82-jarige leeftijd op donderdag 31-01-1924 in Amsterdam
Zij trouwt op zaterdag 01-04-1865 in Zwartsluis met Jan van Eijken

Meppel, geboorteakte, 13 november 1841, aktenr. 192
Kind: Maria Elizabeth Hogeveen, geboren te Meppel op 12-11-1841, dochter van Arent Hogeveen, beroep: schipper, en Cornelia Pomper

VII
Hendrikus Hoogeveen, geboren op zondag 26-11-1843 in Meppel, overleden op 86-jarige leeftijd op woensdag 05-02-1930 in Amsterdam
Hij trouwt op woensdag 25-08-1875 in Amsterdam met Geertje Jonker

Meppel, geboorteakte, 27 november 1843, aktenr. 218
Kind: Hendrikus Hogeveen, geboren te Meppel op 26-11-1843, zoon van Arent Hogeveen, beroep: schipper, en Cornelia Pomper, beroep: zonder

VIII
Jantje Hoogeveen, geboren op vrijdag 06-04-1849 in Dordrecht, overleden op 85-jarige leeftijd op dinsdag 17-07-1934 in Amsterdam
Zij trouwt op donderdag 20-02-1873 in Avereest met Jacobus Hoogeveen

Jacobus is een familielid van Jantje, hij is een achterneef

IX
Arendina Cornelia Hoogeveen, geboren op dinsdag 10-09-1850 in Zwartsluis, overleden op 75-jarige leeftijd op vrijdag 01-01-1926 in Kampen
Zij trouwt op zaterdag 09-10-1875 in Zwartsluis met Derk de Jong

X
Albertha Hoogeveen, geboren op zaterdag 03-07-1852 in Zwartsluis, overleden op 88-jarige leeftijd op zaterdag 04-01-1941 in Amsterdam
Zij trouwt op woensdag 24-05-1876 in Amsterdam met Hendrikus Jacobus ten Oever

Anloo, geboorteakte, 12 december 1847, aktenr. 61
Kind: Hinderikus Jacobus ten Oever, geboren te Annerveen (Anloo) op 11-12-1847, zoon van Otto ten Oever, beroep: schipper; oud: 29 jaren, en Aaltien Pomper

XI
Arend Hoogeveen, geboren op dinsdag 02-01-1855 om 06.00 uur in Zwartsluis, overleden op 3-jarige leeftijd op dinsdag 12-10-1858 in Opsterland

Overlijdensakte Opsterland, 1858 
Aangiftedatum 13 oktober 1858, blad nr. 51
Arend Hogeveen, overleden 12 oktober 1858, man
Oud 3 jaar
De families Bremer en Hoogeveen uit Hoogeveen en Smilde
Gastenboek - guestbook

WWW stamboom-bremer-hoogeveen.nl
Contact
Akten Burgerlijke Stand
Prikbord
Links
Familiefoto's
Familiewapen
Generaties
Namenlijst  (Surnames)
Verspreiding
Koepelkerk
Bremer wordt Hoogeveen
Home
Boekje Hendrik Hoogeveen