Anthonie wordt als onderwijzer genoemd in een rapport uit 1844 van de onderwijsinspecteur H. Wijnbeek:

Verslag van den staat van het lagere schoolwezen in Drenthe, bij de inspectie in 1844 door H. Wijnbeek . Drente 1844. TWEEDE DISTRICT
In het tweede district langs de Smilde zijn vier scholen. Zij zijn in de rigting van het zuiden naar het noorden achtervolgende gevestigd te Hoogersmilde, Hijkersmilde, aan de Kerk van de Smilde en te Bovensmilde
Hoogersmilde, de school alhier heb ik thans voor het eerst bezocht. Het lokaal is op zichzelf goed, doch zooals in de meeste scholen van Drenthe, valt het licht in de oogen der kinderen. De onderwijzer A. Spier is vrij geschikt, doch onbekend met de klankmethode. Er wordt klassikaal gespeld, de geheele onderste klasse spelt gelijktijdig, hetgeen op het zwarte bord geschreven is, welk spellen noodwendig zangerig wordt; dat zangerige ging van zelf over in het lezen. Het schrift beviel mij vrij wel. Om de leerlingen nuttig bezig te houden, terwijl de onderwijzer met een ander gedeelte zich onledig houdt, liet hij hen figuren, enz., die op het bord stonden, nateekenen. De onderwijzer, een jong mensch, scheen wel naar raad te willen luisteren

Anthonie schopt het uiteindelijk tot "Hoofd der school te Hooger-Smilde"

Van Jan Moesker veel informatie ontvangen over Anthonie:

"Hier nog wat nadere informatie over A. Spier.
De Spiersbrug is bijna zeker naar Anthonie Spier vernoemd, daar zijn veel aanwijzingen voor.
Hij is begonnen als onderwijzer in Smilde, werd hoofd der school tot 1854.  Hij heeft eind dat jaar ontslag genomen en heeft een veenontginningsmaatschappij opgericht onder de naam Spier en Cons.
Hij is begonnen met de ontginning van 40 ha veen bij de Leembrug. De grond was niet zijn eigendom maar hij ontgon in opdracht van mevr. de weduwe Catharina Fontein uit Franeker.
In het kadaster is geen enkele info dat hij er grond bezat. Mevr. Fontein bezat wel precies 40 ha grond daar.

Begin 1855 staan er twee aanbestedingsadvertenties in de krant, de laatste met zijn naam erbij vermeld, voor een boerderij.
Zo ongeveer eind 1856 is er een advertentie dat er op Nieuw Salverdt bijenvolken in de verkoop zijn met erbij vermeld: inlichtingen bij A. Spier aldaar.
Verder staat er in het bevolkingsregister dat hij landbouwer is. Hij wordt regelmatig in advertenties genoemd in relatie tot Nieuw Salverdt. Hij is bijna zeker landbouwer op Nieuw Salverdt.

Eind 1868 tot 1880 staan er meerdere advertenties in de krant "ten huize van de kastelein A. Spier"
In 1 advertentie wordt de locatie genoemd namelijk tegenover het Oranjekanaal. Ik schat zelf in dat het het rode huis moet zijn wat nu tegenover het Oranjekanaal staat.
In zijn overlijdensakte staat als beroep winkelier. Dit heeft hij denk ik gecombineerd met het kasteleinsschap. Ook zijn vrouw wordt vermeld als winkelierster.

Hij heeft in Smilde een zeer prominente plaats ingenomen: hij heeft nog heel lang in de gemeentelijke schoolcommissie gezeten. Hij was ook dirigent van een koor.
Hij heeft in de gemeenteraad gezeten. Hij overlijdt in 1882.

In 1895 is er ter plaatse van het Oranjekanaal nog geen Spiersbrug. In 1927 wel.
Hieruit kun je voorzichtig wel de conclusie trekken dat de brug naar hem vernoemd is.

De boerderij, in 1880 ter grootte van 85 ha, is in 1895 verbouwd tot marechaussee kazerne"

Krantenberichten/advertenties waarin Anthonie wordt vermeld:
De graven van Geertje en Anthonie op de begraafplaats in Hoogersmilde
Generatie IV


Ebeltien Hoogeveen, geboren op zaterdag 01-04-1797, gedoopt op zondag 02-04-1797 in Kloosterveen als dochter van Hendrik Jans Bremer / Hoogeveen en Griettien Peters, overleden op 77-jarige leeftijd op maandag 27-07-1874 in Hoogersmilde

Zij trouwt op 20-jarige leeftijd op vrijdag 08-08-1817 in Smilde met Gerhardus (Gerrit) Spier, 26 jaar, schoenmaker, geboren op zondag 17-04-1791 in Apeldoorn als zoon van Antonij Spier en Geertrui Brasz, overleden op 49-jarige leeftijd op donderdag 16-07-1840 in Smilde

Kloosterveen, doop- en trouwboek (1788-1811; DTB 74), 2 april 1797, pagina 20 Gedoopt: Ebeltien, geboren op 01-04-1797, dochter van Hendrik Jans Hoogeveen en Griettien Peters

Smilde, huwelijksakte, 8 augustus 1817, aktenr. 9
Bruidegom: Gerhardus Spier, geboren te Apeldoorn; oud: 26 jaren; beroep: schoenmaker, zoon van Antonij Spier en Geertrui Brasz, beroep: zonder
Bruid: Ebeltien Hendriks Hogeveen, geboren te Smilde; oud: 20 jaren; beroep: zonder, dochter van Hendrik Jans Hogeveen, beroep: veenbaas, en Grietje Peters
NB. vader bruidegom overleden (Noordhoorn (Duitsland))

Smilde, overlijdensakte, 17 juli 1840, aktenr. 49 Overledene: Gerrit Spier, geboren te Appeldoorn op 00-00-1791; beroep: schoenmaker; overleden te Smilde op 16-07-1840; oud: 49 jaren, zoon van Anthonij Spier en Geertruida Bras. Gehuwd geweest met Ebeltien Hoogeveen, in leven

Smilde, overlijdensakte, 27 juli 1874, aktenr. 83 Overledene: Ebeltien Hoogeveen, geboren te Smilde op 01-04-1797; beroep: zonder; overleden te Hoogersmilde (Smilde) op 27-07-1874; oud: 77 jaren, dochter van Hendrik Jans Hoogeveen en Griettien Peters. Gehuwd geweest met Gerhardus Spier, overleden

Generaties
  1. Hendrik Jans (onb)
  2. J(oh)an Hendriks Bremer (1709)
  3. Hendrik Jans Bremer/Hoogeveen (1753)
  4. Ebeltien Hoogeveen (1797)

Opmerkingen


Kinderen

I
Anthonie Spier, schoolonderwijzer, geboren op donderdag 01-04-1819 in Smilde, overleden op 62-jarige leeftijd op woensdag
01-02-1882 in Hoogersmilde
Hij trouwt op 24-jarige leeftijd op zondag 21-05-1843 in Smilde met Geertje van Hage, winkelierster, geboren op vrijdag 28-08-1818 in Amsterdam als dochter van Dirk van Hage, koopman, en Marretje de Graaf, overleden op 65-jarige leeftijd op donderdag
13-04-1882 in Hoogersmilde

Smilde, geboorteakte, 1 april 1819, aktenr. 27 Kind: Anthonie Spier, geboren te Smilde op 01-04-1819, zoon van Gerrijt Spier, beroep: schoenmaker; oud: 28 jaren, en Ebeltien Hogeveen, oud: 23 jaren

Smilde, huwelijksakte, 21 mei 1843, aktenr. 20
Bruidegom: Anthonie Spier, geboren te Smilde; oud: 24 jaren; beroep: schoolonderwijzer, zoon van Gerrit Spier en Ebeltien Hoogeveen, beroep: zonder
Bruid: Geertje van Hage, geboren te Amsterdam; oud: 26 jaren; beroep: zonder, dochter van Dirk van Hage, beroep: koopman, en Marretje de Graaf
NB. vader bruidegom overleden

Smilde, overlijdensakte, 2 februari 1882, aktenr. 22 Overledene: Anthonie Spier, geboren te Smilde op 01-04-1819; beroep: winkelier; overleden te Hoogersmilde (Smilde) op 01-02-1882; oud: 62 jaren, zoon van Gerrit Spier en Ebeltien Hoogeveen. Gehuwd geweest met Geertje van Hage, in leven

Smilde, overlijdensakte, 15 april 1882, aktenr. 64 Overledene: Geertje van Hage, geboren te Amsterdam op 28-08-1816; beroep: winkelierster; overleden te Hoogersmilde (Smilde) op 14-04-1882; oud: 65 jaren, dochter van Dirk van Hage en Marretje de Graaf. Gehuwd geweest met Anthonie Spier, overleden

De families Bremer en Hoogeveen uit Hoogeveen en Smilde
Gastenboek - guestbook
22 sept 1855
Wij hebben het genoegen te berigten, dat alhier een uitgestrektheid van veertig bunders heideveld ter ontsluiting is aangekocht door de heer A. Spier en Co. te Hoogersmilde. Het gekochte is gelegen aan den Straatweg en de Drentsche hoofdvaart bij de Leembrug. Wij vernemen, dat er in het begin der volgende maand reeds een aanvang met de werkzaamheden zal gemaakt worden, en hebben alzoo het blijde vooruitzigt, dat alhier in dezen winter geen gebrek aan werk zal zijn.

16 okt 1855
Werd voor eenigen tijd in dit blad berigt, dat door den onderwijzer Spier en Co. een veertigtal bunders heideveld was aangekocht; thans verneemt men, dat ZEde., de ontginning zelf zal besturen en dientengevolge voor zijne betrekking als onderwijzer enz. te Hoogersmilde voornemens is te bedanken.

19 okt 1855
De onderwijzer A. Spier te Hoogersmilde heeft - zie 't vorig no. dezer courant - reeds voor zijne betrekking bedankt, zoodat met primo November a.s. de post van onderwijzer enz. aldaar zal vakant worden

1 dec 1855
Met genoegen kunnen we berigten, dat er dagelijks meer dan honderd arbeiders werkzaam zijn aan de ontginning van den heer Spier en Cons. Blijven we nog wat van de vorst bevrijd dan zal dit getal voorzeker nog grooter worden; een zegen voorwaar voor de arbeidende klasse.

15 dec 1855 
Het wapperen van vlaggen bij de Leembrug gaf heden te kennen, dat aldaar eene bijzonderheid plaats had of iets belangrijks gebeurde. Op het land van den heer A. Spier en Comp. werd heden de eerste lading mest gelost. Wij kunnen hier bijvoegen, dat de werkzaamheden niet alleen geregeld, maar ook voorspoedig haren gang gaan. 70 à 80 arbeiders zijn er dagelijks aan het werk en verdienen bij gunstig weder elk plus minus drie gulden in de week.

18 november 1856 
De Notaris A.J.C. Tellegen te Smilde zal, op Dingsdag den 18 November eerstkomende, des voormiddags te 10 uur, op Nieuw Salvert, bij de Leembrug aldaar, ten verzoeke van den Heer A. Spier, in het openbaar verkoopen:
34 korven met BIJEN, eenige ledige korven met opzetters, een paar BIJENLADDERS en verdere GEREEDSCHAPPEN.

Anthonie was directeur van zanggezelschap "De Harmonie"

Anthonie en co kochten 40 bunder heideveld in Smilde, bij de Leembrug met de bedoeling die te ontginnen. Dat werd vanwege de werkgelegenheid zeer toegejuicht. In 1854 waren ruim 100 arbeiders aan het werk! Anthonie was ook voorlezer en voorzanger bij de hervormde kerk, hij werd hiervoor gehonoreerd met 30 gulden per jaar (Bron: Duizend-en-één Drenten 1800-1900, blz 308, C.van Dijk)

Hoogersmilde, 1 febr 1882
Hedenmorgen overleed hier de heer A. Spier, oud hoofdonderwijzer te dezer plaatse. Nog in de kracht van zijner jaren legde de heer S zijne betrekking neder, doch ook als landbouwer en koopman verwierf hij zich door zijner veelzijdige ontwikkeling, en door de welwillendheid die hem steeds eigen bleven, allerachting. De heer Spier was een man met een helder hoofd die niet te vergeeft heeft geleefd.

WWW stamboom-bremer-hoogeveen.nl
Contact
Akten Burgerlijke Stand
Prikbord
Links
Familiefoto's
Familiewapen
Generaties
Namenlijst  (Surnames)
Verspreiding
Koepelkerk
Bremer wordt Hoogeveen
Home
Boekje Hendrik Hoogeveen